Общи условия и правила за участие в игрите на MDB Escape Rooms


Настоящите Общи условия и правила уреждат от една страна организирането на “Ескейп игра” (наричана за краткост „ИГРАТА”) от МДБ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ООД, ЕИК: 206024437, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Мадрид 37 (наричан за краткост „ОРГАНИЗАТОР”) и от друга страна провеждането на ИГРАТА от играчите (наречени за краткост „УЧАСТНИЦИ“).

За играта

1) ИГРАТА се провежда, съобразно правила, определени от ОРГАНИЗАТОРА, в помещение, което той е подготвил предварително за това.
2) Участие в ИГРАТА се осъществява след направена резервация през уебсайта или по телефона на ОРГАНИЗАТОРА.
3) ИГРАТА не изисква специфични умения от страна на УЧАСТНИЦИТЕ. Необходими са основно съобразителност, ловкост, наблюдателност и добро настроение.
4) Максималната продължителност на една сесия на ИГРАТА е 75 минути, като в една сесия могат да вземат участие минимум двама и максимум седем участника. Продължителността на сесията може да бъде удължена по преценка на ОРГАНИЗАТОРА.
5) Всяка информация относно ИГРАТА представлява търговска тайна, която не може да се разгласява, по какъвто и да е начин или да се използва. Информацията, получена в тази връзка, следва да се пази като конфиденциална.

За участниците

1) Всеки УЧАСТНИК в ИГРАТА е длъжен да спазва настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на ИГРАТА.
2) В ИГРАТА могат да участват само лица, навършили 18-годишна възраст. Лица на възраст под 18 години трябва да бъдат придружени от възрастен, който да заплати таксата им за участие и да играе заедно с тях в ИГРАТА.
3) В ИГРАТА не могат да участват бременни жени, лица със сърдечно-съдови проблеми, както и лица, страдащи от хипертония и клаустрофобия и др. ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, вземат участие в ИГРАТА.
4) Ако в хода на ИГРАТА някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият трябва да прекрати участието и да напусне помещението, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако не се стигне до нулиране на ИГРАТА, останалите участници могат да продължат участието си. В случай на нулиране на ИГРАТА, резервацията се отменя за нов ден и час по взаимна уговорка.
5) В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците, представител на ОРГАНИЗАТОРА на играта, осъществяващ контрол върху процеса на ИГРАТА, може да вземе решение за нейното преждевременно спиране.
6) В случай, че част или всички участници в ИГРАТА са възпрепятствани да участват, то планираните час и дата на ИГРАТА следва да бъдат отменени в срок най-късно до 24 часа преди уговорения час. В противен случай участниците от съответната група дължат неустойка в размер на 50% от стойността на резервацията.
7) В случай, че участниците закъсняват с повече от 15 минути, считано от обявеното начало на ИГРАТА и последващия след тях час за игра е запазен от други УЧАСТНИЦИ, то уговорената сесия на ИГРАТА се отменя.
8) УЧАСТНИЦИТЕ в ИГРАТА са длъжни да пазят от повреда и/или унищожаване всички декори и предмети участващи или не участващи пряко в ИГРАТА.
9) УЧАСТНИЦИТЕ нямат право да заснемат изображения от всякакъв вид, като снимки, звукозаписи, видеоклипове и др. чрез използване на фотоапарати, видеокамери, мобилни телефони с камера и други устройства с вградена камера и/или микрофон.
10) Забранено е внасянето от страна на УЧАСТНИЦИТЕ на всякакви вещи, които биха могли да причинят вреди на тях или на помещението.
11) Забранено е присъствието на УЧАСТНИЦИ, употребили алкохол или всякакъв вид лекарства или други психотропни вещества. Забранено е внасянето, притежанието и консумацията на алкохолни напитки, наркотични вещества или всякакви други психотропни вещества в рамките на ИГРАТА.
12) Забранено е присъствието на УЧАСТНИЦИ с ниско ниво на лична хигиена.
13) УЧАСТНИЦИ, които проявяват агресия могат да бъдат отстранени от ИГРАТА, по преценка на ОРГАНИЗАТОРА.
14) Забранява се на УЧАСТНИЦИТЕ да копират, разпространяват и да показват пред трети лица и/или публично детайли от ИГРАТА или ИГРАТА в цялата и същност.
15) Забранява се на всеки УЧАСТНИК, пряко или косвено да копира и възпроизвежда ИГРАТА с комерсиална цел в рамките на 20 години от участието си в ИГРАТА. При нарушаване на забраната за конкуренция от страна на УЧАСТНИКА за посочения срок, Организаторът има право да претендира обезщетение по общия ред.
16) Забранява се участието в ИГРАТА без писменото съгласие във вид на декларация на всеки един УЧАСТНИК поотделно.

За организатора

1) ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на ИГРАТА, в случай че те се дължат на поведение на УЧАСТНИК, в следствие на небрежност или ползване на предмети внесени неправомерно в помещението.
2) ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта си запазва всички права да претендира обезщетение в случай на умишлена повреда от страна на УЧАСТНИЦИТЕ на оборудване и съоръжения, които са част от помещението и представляват собственост на ОРГАНИЗАТОРА на играта.
3) ОРГАНИЗАТОРЪТ на ИГРАТА може да я прекрати по всяко време в случай, че някой от участниците отказва да спазва правилата на ИГРАТА. В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от УЧАСТНИЦИТЕ такси.
4) ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта си запазва правото да поиска имидж права за УЧАСТНИЦИТЕ, когато те правят снимки на неговите съоръжения и помещения, както и да иска забрана за публикуване на тези снимки в Интернет, в социалните мрежи и на всякакви други места за споделяне с широк кръг потребители, както и да иска забрана за използването им за промоционални цели.
5) ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.
6) ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта запазва правото си да променя правилата на играта и общите условия по всяко време.